Genel kurul kararları

Genel kurul kararları

Madde 11- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

         Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

         Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

         Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

         Genel kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

         Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

         Dernek yönetim kurulu, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ve adreslerini mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

Yönetim kurulunun oluşumu ve temsili

Madde 12- Yönetim kurulu, genel kurulca üyeler arasından gizli oyla ve üç yıl süre için seçilen Otuz asıl ve otuz yedek üyeden oluşur. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Bunlar, yerine geçtikleri asıl üyelerin süresini doldururlar.

         Süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.

         Yönetim kurulu seçimden sonraki iki hafta içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir genel koordinatör, bir genel sekreter ve bir muhasip seçer.

         Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

         Temsil görevi; yönetim kurulunca, karar altına alınarak üyelerden herhangi birine verilebilir.

         Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulunun iş bölümü

Madde 13- Başkan; yönetim kuruluna başkanlık eder. Derneği idari ve kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil eder. Derneği; tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararları gereğince yönetir. Dernek işlerine ait her türlü yazılar başkan tarafından imza edilir.

         Başkan vekili; başkanın geçici veya süresiz ayrılmasında başkanın tüm yetkilerini kullanır.

         Genel koordinatör; derneğin eğitim faaliyetlerini, derneğin üye olacağı üst kuruluş ve federasyonlar ile derneğin açacağı temsilciliklerin dernekle koordinasyon hizmetlerini yürütür.

         Genel sekreter; derneğin büro işlerini yönetir, karar defterlerini tutar, yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve sekreterya hizmetlerini yürütür.

         Sayman; derneğin gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar, bilânçoyu gelir ve gider hesabını, bütçe tasarısını hazırlar.

         Komisyonlar; yönetim kurulu üyelerinin birisinin başkanlığında oluşturulur.

 

Yönetim kurulu toplantıları

Madde 14- Yönetim kurulu en az üç ayda bir kere toplanmak zorundadır.   Toplantılar başkanın, başkan bulunmadığı takdirde başkan yardımcısının çağrısı ile yapılır.

         Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

          Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler yönetimin uygun görmesi halinde ayrılmış sayılır. Toplantının yapılabilmesi için en az onaltı üyenin hazır bulunması şarttır.

         Toplantıda bulunan üyelerden birisinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

         Toplantılara; denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu yedek üyeler ile komisyon üyeleri oy kullanmamak üzere iştirak edebilirler.

Yönetim kurulu kararları

Madde 15- Kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde oturum başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Gündem ve alınan kararlar karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 16- Derneğin yürütme organı olan yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

         f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve toplandığında genel kurula sunmak,

         h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         ı) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

         j) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

         k) Genel kurulun; toplantı gündemini belirlemek, toplantıya çağırmak, kararlarını yerine getirmek,

         l) Derneğe ait paraları nemalandırmak,

         m) Derneğin defter ve dosyalarını tutmak,

         n) Mevzuatta ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

         Yönetim kurulu dernek işlemlerini yürütmek üzere komisyonlar, komiteler kurabilir, personel çalıştırabilir.

         Yönetim kurulu yalnız genel kurula karşı sorumludur.

Denetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

Madde 17- Denetim kurulu, genel kurulca üyeler arasından gizli oyla ve üç yıl süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

         Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Derneğin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,

         b) Bir yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilânço ve gelir gider hesabına ait incelemeleri genel kurula bir rapor halinde sunmak,

         c) Denetleme esnasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla yönetim kuruluna bildirmek,

         d) Yönetim kurulunun çalışmalarında dernek yararına aykırılık görülmesi halinde oy birliği ile alacağı kararla genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

         Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

         Denetim kurulu üyeleri, oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

İstişare kurulu

Madde 18- Derneğe yönetim kurulunca belirlenecek miktarlarda maddi ve manevi destek sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile istişare kurulu üyesi olarak kabul edilebilir. Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılması durumunda yönetim kurulunca belirlenecek hususlarda görüş beyan edebilirler.

Yüksek istişare kurulu (YİK)

Madde 19- Derneğin amaçları doğrultusunda yaptığı faydalı faaliyetleri ve sahasında üstün hizmetleri geçen gerçek ve tüzel kişilere “Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği” yönetim kurulu kararıyla  verilebilir. Yüksek istişare kurulu; yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılarak derneğin faaliyetleri hakkında tavsiye mahiyetinde kararlar alır.

İç denetim

Madde 20- Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin örgütlenmesi

Madde 21- Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurtiçi ve yurt dışında; faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, vakıf, dernek ve üst kuruluş kurabilecek ve benzeri kuruluşlara katılabilecek nitelikte örgütlenir.

Temsilcilik açılması

Madde 22- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, genel kurulda temsil edilmez.

Plâtform oluşturma

Madde 23- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunların dernekler için yasaklanmayan amaç ve faaliyet alanlarında, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulu kararı ile plâtformlar oluşturabilir.

Üst kuruluşlara üyelik

Madde 24- Dernek, benzer amaçlı derneklerle birlikte federasyonlar kurar, kurulmuşlara üye olabilir. Dernek, bağlı olduğu federasyonun genel kurulunda en az üç üye ile temsil edilir. Temsilci üyeler, genel kurulca seçilir.

Derneğin gelir kaynakları

Madde 25- Dernek gelir kaynakları şunlardır;

         a) Üye giriş ve aylık aidatları,

         b) Dernek tarafından tertiplenecek; çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

         c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

         d) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla girişeceği ticari faaliyetlerden elde edilecek kazançlar,

         e) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yapacakları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,

         f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

         g) Diğer gelirler.  

         Derneğin yıllık brüt gelirlerinin en az 2/3 (Üçte ikisi) dernek amaçlarına tahsis ve sarf edilir.    

Yurt içi ve dışından yardım alınması, maddi yardımlarda bulunması

Madde 26- Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

         Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir, yardımda bulunabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve yapılması zorunludur. 

Taşınmaz mal edinme

Madde 27- Dernek genel kurulunun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Derneğin tutacağı defterler ile defter tutma esas ve usulleri 

Madde 28- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

         a) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

         b) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

         c) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

         d) İşletme defteri:Gelir ve giderler bu deftere işlenir.

Derneğin muhasebe kayıt ve esasları

Madde 29- Dernek, işletme esasına göre defter tutar. İhtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile yevmiye, kebir ve envanter defterleri tutulabilir.

         Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

         Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

         Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

         Yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri doğrultusunda dönem sonu raporları düzenlenir.

Derneğin gelir ve gider işlemleri

Madde 30- Derneğin gelir ve gider belgeleri, Vergi Usul Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

         Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

         Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

         Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

         Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,  eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgelerinin yönetim kurulu asıl üyelerine teslim edilmesi bir tutanakla yapılır. Ancak yönetim kurulunca yetki belgesi düzenlenen kişiler için yönetmelik hükümleri uygulanır.

                   Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Derneğin borçlanma usulleri 

Madde 31- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Hesap dönemi ve beyanname verme yükümlülüğü

Madde 32- Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır.

         Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 33- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

         Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”   yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine  Derbis üzerinden bildirilir:

         Tüzük değişikliği yapılması durumunda Genel kurul sonuç bildirimine;

         a) Divan başkanı, başkan vekili ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

         b) Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunun salt çoğunluğuyla  imzalanmış örneği eklenir.

         Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” derbis üzerinden mülki idare amirliğine bildirilir.

         Dernek; yurtdışından alınan yardımları kullanmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” Derbis üzerinden  mülki idare amirliğine bildirilir.

         Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

         Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

         Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”   değişikliği izleyen otuz gün içinde derbis üzerinden  mülki idare amirliğine bildirilir.

         Dernek görevlileri ve ücretleri

Madde 34- Dernek hizmetleri; gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. 

         Dernek hizmetleri için görevlendirilecek kamu görevlisi olmayan üyeler ile çalışanlara verilecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.

Uygulanacak hükümler, hata ve noksanlıkların giderilmesi

Madde 35- Bu tüzükte düzenlenmemiş konularda; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

         Derneğin iş ve işlemlerinde, mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine yönetim kurulu tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur.

Tüzüğün değiştirilmesi

Madde 36- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

         Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünün oyu gerekir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin sona ermesi, tasfiye

Madde 37- Dernek;

         a) Amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi,

         b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

         c) Borç ödemede acze düşmüş olması,

         d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,

         e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması,

         hallerinde kendiliğinden sona erer.

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

         Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği” ibaresi kullanılır.

         Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulca belirlenecek benzer amaçlı vakıf veya derneğe devredilir. Genel kurulda, devredilecek vakıf veya dernek belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

         Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

         Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

         Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

 

 

 

 

 

Derneğin kurucuları

Madde 38- Dernek kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup kimlik bilgileri aşağıda belirtilmiştir; (İsimler alfabetik olarak yazılmıştır.)

 

Adı  - Soyadı

T.C Kimlik No.

Mesleği

Adresi

Asım AYKAN

 

 

 

Orhan CİHAN

 

 

 

Mustafa YANMIŞ 

 

 

 

Ali HABİBOĞLU

 

 

 

Hasan YILMAZ

 

 

 

Tuncay YİĞİT

 

 

 

Salih SEYYAR

 

 

 

Geçici maddeler

Geçici madde 1- Kurucu üyeler ilk olağan genel kurula kadar  derneği yönetir. 

 

Geçici madde 2- Dernek; mülki idare amirliğinin, kuruluş bildirimini izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yaparak zorunlu organlarını oluşturur.

 

Geçici madde 3- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.        

 

         Derneğin geçici yönetim kurulu:

 

         Asım AYKAN                                                    Geçici Başkan;     

         Orhan CİHAN                                                     Geçici Sekreter  

         Hasan YILMAZ                                                  Geçici Sayman

         Ali HABİBOĞLU                                                      Üye

          Tuncay YİĞİT                                                           Üye

         Mustafa  YANMIŞ                                                    Üye

           Salih SEYYAR                                                         Üye

 

         Bu tüzük 38 (Otuz sekiz) madde ve 3 (Üç) geçici maddeden ibarettir.

Her Sayfada 12 kayıttan 2 Sayfada Toplam 2 kayıt bulunmaktadır.