Dernek Tüzüğü

Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Tüzüğü

        

Derneğin adı ve merkezi 

Madde  1- Derneğin adı; “Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği”dir. Kısa adı ANADER'dir. Bu tüzükte kısaca “dernek” olarak anılacaktır.

         Derneğin merkezi Trabzon ili Ortahisar ilçesi’dir.

         Derneğin şubesi açılmayacaktır.

         Derneğin amacı

Madde 2- Derneğin amacı: Çağın imkanlarını da seferber ederek, milli ve manevi değerlerimize, örf, adet, gelenek ve göreneklerimize bağlı, asrın ihtiyaçlarına müdrik, doğuyu ve batıyı bilen münevver, yenilik ve gelişmelere açık, hayata ve her şeye “yeni, özgün, orijinal, farklı” bakış açısıyla yaklaşabilen, mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, etkin iletişim becerilerine, zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürüne sahip, ahlaki ve kültürel değerlere, insanlara, insan haklarına, barış, özgürlük ve eşitlik ilkelerine saygılı ve adaletli, ülkenin her alanda gelişmesi için iyi eğitilmiş, ekonomik idari ve sosyal sorunlara çözüm bulabilecek, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik ve pratik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilere ve araştırmacılara her türlü yardımlarda bulunmak; eğitim ve öğretim süreçlerinde ki maddi ve manevi ihtiyaçları karşılamak; eğitimi ve öğretimi geliştirici araştırmalarda bulunmak ve ileri düzeyde uygulanmasına katkı sağlamaktır.

Derneğin faaliyetleri

Madde 3- Dernek; amaçları doğrultusunda aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur;

A) EĞİTİM FAALİYETLERİ

          a) Bedenen, aklen ve ruhen sağlıklı, eğitimli, kültürlü, bilgili ve görgülü, huzurlu ve mutlu gençler yetiştirmek için her türlü eğitim, öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yapar,

          b) Her seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat, kütüphane, uygulama ve araştırma, dokümantasyon ve test eğitim merkezleri, laboratuvarlar, atölyeler, öğrenci yurtları, kültür merkezleri, okuma evleri, etüt salonları, kamplar vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları, tesisler kurar, işletir.

          c) Üstün zekâlı ve yetenekli, sanata duyarlı öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları açar, kurslar düzenler,

          d) Meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar, kurs ve seminerleri düzenler, staj ve iş imkanları sağlar, eğitim ve öğretim faaliyetine dışarıdan destek sağlar

         e) Çeşitli seviyelerde eğitim ve öğretim gören öğrencileri ile araştırma, inceleme ve sair konularda çalışan diğer nitelikteki kişilere burslar verir, aynî ve nakdî yardımlarda bulunur, imkânlar hazırlar,

         f) Dini ve ilmi, eğitim- öğretim, sağlık ve benzeri insanlığın faydasına olacak her türlü neşriyatı yayınlar, başkaları tarafından yayınlananlar dahil faydalı gördüğü bütün eserlerin insanlara ulaşması için her türlü faaliyeti yapar,

         g) Başarılı öğrencileri ödüllendirir, öğretmenler, öğrenciler ile araştırmacılar için yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim ve araştırma bursları verir, nakdi yardımlarda bulunur, bilgi, görgü ve tecrübe maksadıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenler,

         h) Amaçları doğrultusunda her türlü basılı, görüntülü, sesli yayınları yapar,

B) İLMİ FAALİYETLER

         a) Başta eğitim olmak üzere, kültür-sanat, tarih, ekonomi, güzel sanatlar, beşeri ve sosyal bilim alanlarında her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur, projeler hazırlar, hazırlattırır, bunları yayınlar, yarışmalar düzenler, yararlı hizmetleri geçmiş olanları ve araştırmacıları destekler, ödüller verir, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

         b) İslami, ilmi, fenni ve kültürel alanlarda çalışmalara, araştırmalara öncülük eder, destek olur,

         c) İslam’a hizmet etmiş büyükler ile ilmi ve teknik çalışmalarıyla insanlığa faydalı olmuş kişileri anma günleri tertip eder, hayatlarını örnek almak üzere çalışmalar yapar,

         d) Toplumu bilinçlendirmeye yönelik sempozyum, kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay, araştırma, toplantı, açık oturum, film gösterisi, sergi, anket, fuar ve benzeri faaliyetlerde bulunur, etkinlikler düzenler, yayınlar yapar,

         e) Kamuoyunu ilgilendiren konularda projeler ve raporlar hazırlar, görüş bildirir, önerilerde bulunur. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurur, basın açıklamaları yapar, bildiriler yayınlar,

         f) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenler, bu tür yarışmaları düzenleyen vakıf, dernek ve sair kuruluşlara her yönden destek olur,

         g) Mevzuata ilişkin araştırma yapar ve bunların uygulamasıyla ilgili her türlü çalışmalarda bulunur, yayınlar yapar, danışmanlık hizmeti verir,

         h) Ulusal ve uluslararası faaliyet ve etkinliklere katılır ve incelemelerde bulunur, uyum çalışmaları yapar, araştırma projeleri ve raporlar hazırlar,

         ı) Her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin eder; arşiv, bilgi bankası, kitaplık, kütüphane, enstitü, dökümantasyon ve araştırma merkezi kurar; sanal ve gerçek ortamlarda gazete, dergi, kitap, kaset, cd, vcd, video, web sayfası, sosyal medya gibi yayınlarda bulunur; bilgilendirme bültenleri çıkarır,

 

 

C) İKTİSADİ FAALİYETLER

         a) Her türlü taşınabilir veya taşınmaz mal veya hakları satın alma yolu ile veya sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisap edebilir.

         b) Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları dilediği gibi tasarruf edebilir. Derneğin amacı doğrultusunda satabilir, kiralayabilir veya bunların gelirlerini tahsil edebilir. Amacına uygun her türlü inşaat, tesis yapabilir, yaptırabilir.

         c) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım toplar, yurt içinden ve yurt dışından özel ve tüzel kişilerden bağış kabul eder, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

         d) Diğer kurum ve kuruluşlarla veya aynı amaçlı dernek veya vakıflarla her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, akitler yapar, fesih eder, yabancı tüzel kişilerle amaçlarına ters düşmeyen ve milli güvenlik bakımından sakınca bulunmayan işlemlerde bulunabilir. Onlardan bağış kabul edebilir.

         e) Amaçlarına ulaşabilmek için ticari, sınai işletmeler kurabilir, işletebilir, üçüncü kişilere işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Sınai ve ticari işletmelere iştirak edebilir, şirketlere kurucu ortak olarak katılabilir.

         f) Dernek sahip olduğu mal varlığının, gelir kaynağının verimli sahalara yatırılmasını ve gelirlerin amaçları doğrultusunda harcanmasını ilke olarak kabul etmiştir.

D) DERNEK AYRICA

         a) Ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurumlar ile üniversite, oda, vakıf, dernek, birlik ve mesleki kuruluşlar ile ortak faaliyette bulunur, ortak çalışmalar yürütür, yardım alır, yardımlarda bulunur, yurt içinde ve dışındaki kuruluşlara üye olarak katılır,

         b) Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda; müze, kongre, kültür ve sanat merkezleri açar, işletir, vakıflar kurar, kuracağı vakıflara mal varlığından aktarmalarda bulunur, sergiler, yarışmalar, konserler, kurslar, konferanslar, münazaralar, paneller, seminerler, programlar, şiir dinletileri, sergiler, fuarlar ve söyleşiler vb. etkinliklerde bulunur,

         c) Eğitim ve uygulama merkezleri ile atölyeler kurar, ilim adamlarını ve sanatçıları destekler,

         d) Amaçları doğrultusunda; her türlü anket, araştırma, inceleme yapar, yaptırır,

         e) Her türlü sesli, görüntülü (radyo ve tv. hariç), basılı yayınlarda bulunur, ilmi, ahlaki, tarihi, sanatsal, fikri ve edebi eserlerin basılmasını, yabancı dillerden tercüme edilmesini teşvik eder, bu konuda yarışmalar düzenler, benzeri eserlerin neşredilmesine yardımcı olur.

         f) Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda eğitim-öğretim başta olmak üzere çeşitli konularda projeler hazırlar, bu projelerin uygulanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarından, destek alır ve uygular.

         g) Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kamu yararını gözeterek her türlü faaliyeti destekleyebilir.

         h) Eğitim, kültür, basın-yayın, spor, gençlik, kadın, mali vb. komisyonlar, çalışma kolları ve çalışma grupları teşekkül ettirebilir.

         ı) Amacına uygun faaliyetlerde bulunan diğer ulusal, uluslar arası, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliğinde ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunur, projeler yürütür, üst kuruluşlar kurar, üst kuruluşlara üye olur, ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, yardımlar kabul eder.

 

         Dernek; eğitim, kültür, bilimsel araştırma-geliştirme ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 

Üyelik şartları, başvuru ve aidat

Madde 4- Dernekler Kanununda belirtilen şartları taşıyan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onur üyeliği için bu şart aranmaz.                                 

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile onur üyesi olarak kabul edilebilir.

         Üyelik giriş ve aylık aidat miktarları gerçek ve tüzel kişi üyeler için ayrı ayrı olarak genel kurulca belirlenir. Gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı 50,00TL. (Elli Türk Lirası), Yıllık aidat 50,00TL. (Elli Türk Lirası),  tüzel kişiler için üyelik giriş aidatı 100,00 TL. (YüzTürk Lirası), Yıllık aidat 100,00 TL. (YüzTürk Lirası)'dır.

Bu aidatları artırma ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

 

Üyelikten çıkma

Madde 5- Dernekler Kanununda veya bu tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

         Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyeler; aşağıdaki nedenlerle, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

         a) Derneğin tüzüğüne ve amacına aykırı davranışlarda bulunmak, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

         b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, derneğin çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmak.

         c) Aylık aidatını ödememek.

         d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

         Üyeliği bu şekilde sona eren üyenin, ilk genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurulun alacağı karar kesindir. Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

         Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelerin hakları

Madde 6- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

         Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

         Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanır.

 

Üyelerin yükümlülükleri

Madde 7- Üyeler; genel kurulca belirlenecek giriş ve aylık aidatları ödemek zorundadırlar. Ayrıca üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.

         Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

         Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

         Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

Derneğin organları

Madde 8- Derneğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur

 

 

         Genel kurulun oluşumu ve toplantıları

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul, üç yılda bir MAYIS ayı içerisinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi, günü, yeri ve saati yönetim kurulunca belirlenir.

         Genel kurul; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

         Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

         Genel kurul; yönetim kurulu tarafından, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenleyerek genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan veya yazılı ya da elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçlarını kullanmak, derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

         Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

         Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

         Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

         Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

         Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla; başkan, başkan vekili ve yazmandan oluşan üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

         Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

         Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

         Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

         Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

         Tüzel kişi üyeler, genel kurulda tüzel kişinin yönetim organı başkanı veya yönetim organının temsille görevlendireceği kişi tarafından üç yıllığına görevlendirilecek kişi tarafından temsil edilir ve bu kişiler tarafından oy kullanılır. Aynı kişi tekrar seçilebilir.

         Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

         Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

         Açık oylamada,  divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

         Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır.

 

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 10- Genel kurulun görev ve yetkileri:

         a) Yönetim kurulunun, üyelerle ilgili kabul ve üyelikten çıkarma kararları hakkında son kararı verir,

         b) Dernek organlarını seçer,

         c) Yönetim ve denetim kurulu raporlarıyla bilânço ve gelir gider hesaplarını inceler, inceleme sonucuna göre yönetim ve denetleme kurullarının aklanmaları ya da sorumlulukları hakkında karar verir, gerektiğinde yönetim ve denetleme kurulu üyelerini görevlerinden uzaklaştırır ve sorumlulukları görülenler hakkında kanuni kovuşturma için karar alır,

         d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesine karar verir,

         e) Toplantılarda gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar verir,

         f) Yönetim kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri inceleyerek uygun bulduklarını onaylar,

         g) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir,

         h) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit eder,

         ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar verir,

         j) Derneğin vakıf kurması, kurulacak vakfa mal varlığından aktarma yapması hakkında karar verir,

         k) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlar,

         l) Kuruluş amaçları aynı olan derneklerle federasyon kurmak veya kurulmuş olan federasyona katılmak, federasyondan çekilmek hususlarında karar verir,

         m) Tüzükte değişiklik yapar,

         n) Derneğin dağıtılması hakkında karar verir,

         o) Mevzuatta ve tüzükte belirtilen diğer görevleri ifa eder.

         Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

         Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 


Her Sayfada 12 kayıttan 2 Sayfada Toplam 2 kayıt bulunmaktadır.